Schuldhulpverleners

Breng orde in de financiële wanorde!

Schulden Nieuws

Goedkeuring voor reddingsplan scheepsbouwer Daewoo Shipbuilding
Als schulden ter waarde van 1,5 biljoen Zuid-Koreaanse won (1,32 miljard dollar) worden toegezegd, komt Daewoo in aanmerking voor een .

Schulden? Wij helpen met een financiering.
Als u schulden moet saneren en u ziet geen andere oplossing dan een collectieve schuldsanering of misschien zelfs een faillissement, dan kunnen .

Maakt duurzaam kwetsbaar?
Maar blijkbaar hebben die aandeelhouders niet de overhand bij Unilever. Unilever heeft relatief lage schulden, wat op zich een goede strategie is .

Vragen: schulden en huisuitzetting
Vragen: schulden en huisuitzetting. vrijdag 14 april 2017 17:45. 1; 2. In de L.C. van 8 april stond een artikel over schuldhulpverlening waarin werd .

Maak schoon schip met 'aflossingsvrij'
Ze dachten misschien dat met een stevige inflatie de schuld vanzelf zou verschrompelen, maar daarvan is geen sprake. Het is dus hoog tijd dat deze .


Meest gestelde vragen

Wat is een minnelijk traject?
Dit is een vrijwillige schuldsanering, waarin u eventueel wordt bijgestaan door een schuldbemiddelings-deskundige en met uw schuldeisers probeert tot een regeling van uw schulden te komen.


Wat is budget begeleiding?
Het goed leren omgaan met inkomsten en uitgaven in samenwerking met een budgetbegeleider. U behoudt uw zeggenschap over uw financiële huishouding.


Wat is budget beheer?
Uw inkomen wordt gestort op een rekening van de budgetbeheerder. Hiermee worden door de budgetbeheerder alle rekeningen betaald. U krijgt huishoudgeld om uw dagelijkse boodschappen te doen.


Wat is WSNP (Wet Schuldsanering natuurlijke personen)?
Dit is een traject vergelijkbaar met het faillissement. Met dit verschil dat u na ongeveer drie jaar schulden vrij bent.


Hoe kom ik in aanmerking voor de WSNP?
U kan in aanmerking komen voor dit traject als het minnelijke traject mislukt is, d.w.z. dat één of meerdere schuldeisers niet akkoord zijn gegaan met het schuldsanerings-voorstel. Bij de rechtbank moet dan een schriftelijk verzoek worden ingediend.


Wat gebeurt er als ik niet in aanmerking kom voor de WSNP?
Dan kunt u failliet verklaard worden.


Wat is surseance van betaling?
Surseance is bedoeld voor ondernemers die kampen met tijdelijke financiële problemen.


Hoe kan ik surseance aanvragen?
Bij de rechtbank in uw woonplaats kunt u een verzoekschrift indienen.


Wat is failliet eigenlijk?
Degene die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, kan failliet worden verklaard.


Wie kunnen failliet worden verklaard?
Alle natuurlijke personen: zowel particulieren als ondernemers met een v.o.f of eenmanszaak.


Hoeveel schuldeisers zijn er nodig om een faillissement aan te vragen?
In principe is één schuldeiser voldoende.


Wat betekend failliet eigenlijk?
Dat beslag wordt gelegd op vrijwel het hele vermogen. U verliest het beheer en de beschikking over uw vermogen. Ook uw post wordt naar de curator gestuurd


Mag ik tijdens mijn faillissement op vakantie?
In het begin van het faillissement mag u uw woonplaats niet verlaten. Daarna mag u In principe met vakantie na toestemming van de curator.


Wordt mijn echtgenote of kinderen ook failliet verklaard?
Nee. Het is wel zo als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft, de bezittingen die binnen de gemeenschap vallen worden meegeteld.


Kunnen minderjarigen ook failliet worden verklaard?
Ja dat kan. Indien de minderjarige zelf schuldenaar is, kunnen niet zijn/haar ouders of voogd aansprakelijk worden gesteld.


Ik wil zelf mijn faillissement aanvragen, hoe moet ik dit doen?
Bij de rechtbank in uw woonplaats, kunt u zowel mondeling als schriftelijk uw faillissement aanvragen.


Mijn faillissement is aangevraagd, maar ik ben het hier niet mee eens?
U kunt bezwaar aantekenen, hiervoor moet u een advocaat in schakelen.


Ik moet een akte van cessie ondertekenen
Een akte van cessie is een beslag op uw loon en/of uitkering. Met enige regelmaat proberen financieringsmaatschappijen u te dwingen een akte van cessie te ondertekenen. Doe dit nooit!!
U brengt u en uw werkgever (nog erger ook nieuwe werkgevers) in grote problemen. Na ondertekening wordt uw werkgever gedwongen het beslag over te maken na deze financieringsmaatschappij. U kunt het beslag niet zo maar opheffen! Regelmatig maken wij mee dat een werkgever mede door deze cessie tot ontslag overgaat.
Niemand kan u dwingen deze akte te ondertekenen. Dus begin er nooit aan!!


Na het indienen van mijn vordering heb ik nooit meer iets van de curator gehoord. Hoe kom ik er achter hoe het er mee staat?
Op grond van artikel 73a Faillissementswet is de curator verplicht elke drie maanden een verslag te maken van zijn werkzaamheden en dit bij de rechtbank ter inzage te leggen. Deze verslagen zijn openbaar. Iedereen mag deze dus gaan inzien. Ook is het mogelijk telefonisch een kopie hiervan te vragen. Deze worden u dan toegezonden. Som moet u wel de kopiekosten betalen.

Mijn onderneming is failliet en nu weigert de curator de openstaande debiteuren te innen bovendien een aantal vorderingen niet wil opnemen. Kan ik hem hiertoe dwingen, zo ja hoe?
In ieder faillissement wordt een rechter-commissaris benoemd die belast is met het toezicht op het beheer en de vereffening van de boedel. Wanneer u vindt dat de curator iets moet doen (of nalaten) kunt u zich wenden tot de rechter-commissaris met het verzoek de curator te gelasten iets te doen (of juist niet te doen).

Een van mijn relaties is failliet en nu heb ik zelf wat onderzoek gedaan naar de behandeling van dit faillissement. Gebleken is dat de curator de boel ronduit verkwanseld heeft. Kan ik hem hiervoor aansprakelijk stellen, en zo ja, hoe?
Ja, dat kan. Een curator zal net als iedereen de gebruikelijke maatschappelijke zorgvuldigheid in acht moeten nemen. Doet hij dit niet dan is hij persoonlijk aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad. Hij zal dan de schade moeten vergoeden. U zult hem echter zelf aansprakelijk moeten stellen.

Eén van mijn relaties is failliet en de curator maakt er een potje van. Ik heb brieven geschreven naar de rechter-commissaris maar die doet niets. Hij moet toch toezicht houden? Kan ik dit op de één of andere manier afdwingen?
De faillissementswet maakt het mogelijk dat drie of meer crediteuren een zgn. crediteurencommissie vormen. Deze commissie kan de curator aansturen en heeft recht alle boeken en bescheiden in te zien. Ook bij de afwikkeling van het faillissement speelt deze commissie een rol. De vrijheid van de curator wordt zo beperkt en de rol van de crediteuren versterkt.

Mijn onderneming is failliet en de inventaris is verkocht. Een deel van de spullen is niet verantwoord, omdat deze zogenaamd zoek zouden zijn. Nu kwam ik bij de curator op kantoor en wat schetst mijn verbazing toen ik daar mijn gehele kantoormeubilair zag staan. Moet ik dit zomaar over mijn kant laten gaan?
Eén van de mogelijkheden is om aangifte te doen bij het Interregionale Fraudeteam van faillissementsfraude. Daarnaast kunt u zich tot de rechtbank wenden met het verzoek een andere curator te benoemen. Wanneer een curator vervangen wordt, zal hij rekening en verantwoording moeten afleggen. Indien u niet tevreden bent, kunt u hem dagvaarden.

 

Hulp bij schulden

Schuldhulpverlening komt voor in veel verschillende vormen. Het voordeel van aankloppen bij officiciële instanties is dat je zekerheid hebt dat je professioneel geholpen wordt, en dat er veelal gewerkt wordt met een gedragscode en klachtenrecht. Ook zul je niet hoeven te betalen voor deze schuldhulpverlening: dit is wettelijk verboden. Als je bij één van die officiële instanties aanklopt, zullen ze eerst allerlei informatie van je willen. Je krijgt een aanvraagformulier of een intakegesprek waar je veel vragen moet beantwoorden over je schuldensituatie.