Schuldhulpverleners

Breng orde in de financiŽle wanorde!

Dit wordt opheffing wegens gebrek aan baten genoemd.

Dwangbevel Naar Opheffing Faillissement Dit wordt opheffing wegens gebrek aan baten genoemd. Ten aanzien van enkele punten uit die evaluatie merk ik nog het volgende op. Naar aanleiding van ťťn en ander wordt het volgende opgemerkt. Zolang het beslag geldt, mag u niets met deze spullen doen. In deze afsluitende paragraaf worden enkele conclusies getrokken naar aanleiding van de interviews bij eenheden van de Belasting≠dienst. Wie andere verplichtingen heeft, moet deze ook nakomen. De bevindingen naar aanleiding van deze nadere beschouwing zijn eveneens neergelegd in de onderhavige rapportage. Ter motivering van een besluit kan slechts worden volstaan met een verwijzing naar een vaste gedragslijn voor zover deze is neergelegd in een beleidsregel.

In artikel 17, tweede lid, tweede volzin, Invorderingswet 1990 is de bepaling opgenomen dat een verzetprocedure op grond van dat artikel 17 de tenuitvoerlegging van het dwangbevel schorst, voorzover deze door het verzet wordt bestreken. Desalniettemin blijken onlangs, in de civiele procedure, problemen te zijn gerezen over de taakafbake≠ning van de civiele rechter enerzijds en de fiscale rechter ander≠zijds. Beslag en een nieuw faillissement zijn dan weer mogelijk. Het tarief per eenheid van de heffingsmaatstaf is gelijk. In de interviews bij de Belastingdienst is naar voren gekomen dat in de civiele procedure soms ook fiscale rechtsvragen aan de orde komen, maar dat dit nog niet heeft geleid tot problemen. Bij het vorenstaande moet het volgende worden aangetekend. Op 1 juni 1990 is de Invorderingswet 1990 in werking getreden.

Het bestuursorgaan omschrijft de te nemen maatregelen. Voor de berechting van de zaak in hoger beroep geldt het onder 3. Hier komt nog bij dat in veel van de voorkomende gevallen, na uitspraak van de civiele rechter, het bezwaarschrift wordt ingetrokken of wordt berust in de uitspraak op het bezwaarschrift. Dit heeft tot gevolg dat er zeer beperkte ervaring is opgedaan met fiscale procedures. Tenslotte wil ik niet onvermeld laten dat uit de praktijk blijkt dat de Invorderingswet 1990 in het algemeen goed functioneert en dat die wetgeving sedert de invoering daarvan niet tot noemenswaardige problemen heeft geleid. Gegeven te 's-Gravenhage 6 juni 1991 Beatrix De Minister van Verkeer en Waterstaat, J.

Hulp bij schulden

Schuldhulpverlening komt voor in veel verschillende vormen. Het voordeel van aankloppen bij officiciŽle instanties is dat je zekerheid hebt dat je professioneel geholpen wordt, en dat er veelal gewerkt wordt met een gedragscode en klachtenrecht. Ook zul je niet hoeven te betalen voor deze schuldhulpverlening: dit is wettelijk verboden. Als je bij ťťn van die officiŽle instanties aanklopt, zullen ze eerst allerlei informatie van je willen. Je krijgt een aanvraagformulier of een intakegesprek waar je veel vragen moet beantwoorden over je schuldensituatie.